POL polska
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

O projekcie

o-projekcie (1)

ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ

czyli zdrowe podejście do życia

 

Instytut Żywności i Żywienia dzięki wsparciu organizacji Swiss Contribution realizuje w Polsce globalną strategię Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącą propagowania zdrowego stylu życia i zapobiegania otyłości.

W Polsce średnia długość życia ciągle odbiega od średniej w Unii Europejskiej. To nie kwestia klimatu, szczęścia, ani genów. To głównie problem niewłaściwego odżywiania, złych nawyków i braku aktywności fizycznej.

Projekt ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ otwiera przed nami nowe możliwości. Edukacja, porady ekspertów, aplikacje, warsztaty, najnowsze trendy i badania naukowe. Wszystko, abyśmy mogli żyć w sposób zrównoważony i bardziej świadomy. Wszystko, aby dłużej cieszyć się życiem!

 

CELE PROJEKTU

Podstawowym celem projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Zadania projektu obejmują teren całej Polski i są skierowane do najbardziej wrażliwych grup ludności: kobiet ciężarnych i karmiących, dzieci i młodzieży, osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z nadmierną masą ciała. Adresatami są także producenci żywności.

Projekt obejmuje 4 główne zadania:

Zadanie 1: „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”. 

Zadanie 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.

Zadanie 3: „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”.

Zadanie 4: „Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”.

Projekt Instytutu Żywności i  Żywienia i Swiss Contribution realizowany będzie w latach 2011-2016. Jego całkowity budżet wynosi 5 294 000 CHF, z dofinansowaniem strony szwajcarskiej w wysokości 4 500 000 CHF, co stanowi 85% kosztów, 15% stanowi wkład krajowy.

Instytut Żywności i Żywienia będzie realizował projekt we współpracy z partnerami: Instytutem Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie i Polskim Towarzystwem Dietetyki.

pobrane

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF).
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej. 19 maja 2004 r. podczas szczytu Szwajcaria-UE, strona szwajcarska zadeklarowała gotowość ustanowienia szwajcarskiego programu pomocowego w wysokości 1 mld CHF. Negocjacje między Komisją Europejską a Rządem Szwajcarii zakończyły się dnia 27 lutego 2006 r. podpisaniem tzw. Memorandum of Understanding. Zgodnie z jego postanowieniami, Polsce, jako jednemu z 10 państw-beneficjentów, przypadło 489 020 mln CHF, co stanowi 49% całkowitej puli środków pomocowych. Negocjacje szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej zakończyły się 20 grudnia 2007 r. podpisaniem między Szwajcarską Radą Federalną a Rządem Polski umowy ramowej o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mającej na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. Ponadto, SPPW pozytywnie wpłynie na zacieśnianie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią.

 

 

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła został powołany uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1963 r. jako główna placówka naukowo-badawcza w zakresie szeroko ujętej problematyki żywienia człowieka. Jego utworzenie nastąpiło przy aktywnym współudziale doradczym i finansowym Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Od tej pory jest wiodącą jednostką w obszarze jakości zdrowotnej żywności, żywienia oraz prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych wiązanych z nieprawidłowym żywieniem.

 

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia.

 

PARTNERZY

 

czd_pol_pion

Instytut „Pomnik Centrum-Zdrowia Dziecka”

Jeden z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce. Jest także instytutem naukowo-badawczym, pracującym na rzecz nowoczesnej pediatrii.

 pobrane

Polskie Towarzystwo Dietetyki

Powstało w 1986 r. w Krakowie z inicjatywy nauczycieli Wydziału Dietetyki Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Aleksandra Szczygła.

pobrane (1)

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Warszawska uczelnia z tradycjami sięgającymi lat dwudziestych ubiegłego wieku.

Print Friendly