POL polska
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

NIE ZWALNIAJMY DZIECI Z LEKCJI WF!

Autor: dr. Dorota Trzcińska

 

 NIE ZWALNIAJMY DZIECI Z LEKCJI WF!

 

Od 1992 r. funkcjonuje w Polsce system opieki zdrowotnej nad uczniami, którego istotę stanowi włączenie rodziców do działań na rzecz zdrowia dzieci. Konsekwencją tych zabiegów jest obowiązująca od 1994 r. rezygnacja z wymagania w szkole zaświadczenia lekarskiego jako dokumentu usprawiedliwiającego absencję ucznia. Przepis ten rzutuje w pewnym stopniu na sposób i formę zwalniania z lekcji wychowania fizycznego (WF). W związku ze stworzeniem rodzicom możliwości wypisywania usprawiedliwień, od połowy lat 90. niepokojąco nasiliło się zjawisko nieobecności dzieci i młodzieży na zajęciach WF. Od pewnego czasu mówi się wręcz o „pladze” zwolnień z WF – zarówno długoterminowych, wystawianych przez lekarza, jak i krótkoterminowych, które wypisują rodzice. Dotyczy to głównie dziewcząt w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Liczba uczniów niećwiczących na lekcjach WF systematycznie i wyraźnie wzrasta na kolejnych etapach edukacyjnych, począwszy od starszych klas szkoły podstawowej. Na wszystkich poziomach nauczania jest wyższa u dziewcząt niż u chłopców. Z ostatniego raportu NIK wynika, że odsetek zwolnień z zajęć wychowania fizycznego wynosi obecnie 15% w szkołach podstawowych, 23% w gimnazjach i 30% w szkołach ponadgimnazjalnych.

Przyczyny obniżonej frekwencji młodzieży na lekcjach WF mogą być różne – niekiedy są uzasadnione, często jednak niemal bezpodstawne. Rodzice powinni mieć świadomość, że przedmiot ten stanowi podstawę wymaganej aktywności ruchowej (przynajmniej 60 minut dziennie), będącej fundamentem sprawności motorycznej, zdrowia i dobrego samopoczucia. A za wszechstronny (w tym fizyczny) rozwój dziecka w przeważającej mierze odpowiedzialni są właśnie rodzice przy współudziale szkoły. Należy również zwrócić uwagę, że lekcja WF nie jest wyłącznie „lekcją cielesności”. Już w samej nazwie przedmiotu figuruje przecież słowo wychowanie. Oprócz kształtowania siły, wytrzymałości, szybkości i koordynacji podczas zajęć z tego przedmiotu młodzież uczy się zasad bezpieczeństwa, współpracy w grupie, zgodnego współzawodnictwa, pomocy słabszym. Ponadto zdobywa różnorodne umiejętności ruchowe, przydatne także w codziennym życiu oraz wiadomości z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej i promocji zdrowia.

Po kilku godzinach spędzonych w ławce szkolnej na nauce przedmiotów wymagających znacznego wysiłku umysłowego lekcja WF jest ważnym i potrzebnym odprężeniem fizycznym i mentalnym. Niektóre badania potwierdzają również korzystny wpływ aktywności fizycznej na wyniki w nauce poprzez zwiększenie dopływu krwi i tlenu do mózgu, regulację poziomu wybranych hormonów oraz zmniejszenie odczuwania stresu związanego z obowiązkami szkolnymi. Szkolne wychowanie fizyczne, będące dla niektórych uczniów jedyną formą aktywności ruchowej, kompensuje ponadto – przynajmniej częściowo – czas chętnie spędzany przez dzieci i młodzież przy komputerze i przed telewizorem.

Znaczeniu wysiłku fizycznego dla ogólnego rozwoju ucznia i popularyzacji aktywnego trybu życia poświęcone są liczne akcje medialne. Należą do nich między innymi krótkie filmy z udziałem znanych i lubianych sportowców polskich, którzy przekonują o słuszności tej idei. Apelując do rodziców o nieprzyzwalanie na opuszczanie przez ich dzieci lekcji WF z błahych powodów, mamy na uwadze zdrowie, zgrabną i smukłą sylwetkę, dobre samopoczucie oraz zadowolenie dzieci i młodzieży.

Print Friendly