POL polska
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

HARMONIJNY ROZWÓJ DZIECKA

Autor: dr Dorota Trzcińska, AWF

 

 

PODSUMOWANIE I ETAPU EWALUACJI
W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

Na podstawie analizy danych z I etapu ewaluacji przeprowadzonej w ramach programu Zachowaj równowagę można sformułować niżej przedstawione wnioski i rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej uczniów na II i III etapie edukacji.

  • W dodatkowych zajęciach ruchowych, organizowanych przez szkołę, brała udział  1/3 badanych dzieci. Zarówno w przypadku uczniów klas IV i VI szkół podstawowych, jak i gimnazjalistów zaobserwowano obniżanie się wraz z wiekiem frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego. Problem długotrwałych zwolnień lekarskich z WF jest bardziej powszechnym zjawiskiem w gimnazjach niż w szkołach podstawowych. W celu ograniczenia ich narastającej liczby na III etapie edukacji i obniżającej się frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego warto zastanowić się nad uatrakcyjnieniem dotychczasowej oferty i wziąć pod uwagę inicjatywę i oczekiwania uczniów. Wskazane jest także zmodyfikowanie systemu oceniania w taki sposób, by uczniowie byli bardziej zmotywowani do udziału w lekcjach wychowania fizycznego. Należy również zachęcać ich do udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych oraz dbać o odpowiednią ilość i różnorodność tych zajęć, tak by przygotowana oferta była adekwatna do potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży.
  • Analiza danych dotyczących wiedzy uczniów wykazała, że więcej wiadomości na temat treningu zdrowotnego (jego intensywności i objętości rekomendowanej dla dzieci i młodzieży) posiadają uczniowie szkół podstawowych. Dlatego należy poszukiwać skuteczniejszych sposobów przekazywania uczniom gimnazjów wiedzy z tego zakresu i propagowania wśród nich aktywnego sposoby spędzania czasu wolnego.
  • Uczniowie szkół podstawowych lepiej oceniają swój poziom aktywności fizycznej i własną sprawność motoryczną. Różnice w samoocenie, w zależności od płci badanych, zaobserwowano w grupie młodzieży gimnazjalnej (lepiej oceniają się chłopcy niż dziewczęta). Zarówno chęć udziału w lekcjach wychowania fizycznego, jak i systematyczność była wyższa w przypadku uczniów szkół podstawowych niż gimnazjalnych. W gimnazjach zaobserwowano różnice w zależności od płci badanych: chłopcy systematyczniej i z większym zaangażowaniem uczestniczyli w lekcjach WF niż dziewczęta. Uczniowie deklarowali wyższą aktywność fizyczną w weekendy niż w ciągu tygodnia. Jednocześnie obserwuje się zwiększony odsetek uczniów przeznaczających w trakcie weekendu 3-4 godziny dziennie (lub więcej) na zajęcia o charakterze siedzącym. Dotyczy to głównie gier komputerowych i korzystania z portali społecznościowych.
  • Uwzględniając różnice rozwojowe oraz potrzeby w zakresie aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców w okresie dojrzewania, należy zwrócić szczególną uwagę na przekazanie uczniom niezbędnych informacji dotyczących diagnozowania własnej sprawności i aktywności  fizycznej oraz wyposażyć ich w umiejętność rzetelnej samooceny swojej sprawności na tle rówieśników.

 

Print Friendly
Print Friendly