POL polska
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

HARMONIJNY ROZWÓJ DZIECKA

 

CERTYFIKAT DLA GIMNAZJÓW:

Certyfikat w zakresie żywienia /

Certyfikat z zakresu aktywności fizycznej

 

Certyfikat z zakresu żywienia

Kryteria

Opis

Dokumentacja

Organizacja wspólnych II śniadań na terenie szkoły, zapewnienie odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej Umożliwienie uczniom spożycia II śniadania w klasie, stołówce lub w innym pomieszczeniu wspólnie z nauczycielem. Wyznaczenie miejsca do spożywania np. II śniadania, szklanki mleka (np. klasa, stołówka). Zapewnienie co najmniej 15-minutowej przerwy, w trakcie której uczniowie mogą spokojnie spożyć śniadanie Raport (1/rok):

 • wyszczególnienie miejsca
 • % uczniów (lub jakie klasy, roczniki) mających możliwość spożycia śniadania w klasie, stołówce lub innym wyznaczonym pomieszczeniu
Zapewnienie (jeśli są prowadzone) obiadów szkolnych zgodnych z zaleceniami/normami Jadłospisy/posiłki zgodne z zaleceniami IŻŻProwadzenie monitoringu ilości uczniów korzystających z posiłków szkolnych/ewentualnie zwiększanie odsetka uczniów korzystających z obiadów (jeśli są prowadzone) Raport (1/rok):

 • 10-dniowy jadłospis z dowolnie wybranej dekady każdego z semestrów (jeden dekadowy jadłospis na semestr)
 • % uczniów korzystających z obiadów
Zmiana na prozdrowotne asortymentu w sklepikach szkolnych, automatach z napojami i żywnością sprzedawaną na terenie szkoły Zmiana asortymentu sklepiku szkolnego, wprowadzenie produktów prozdrowotnych (np. owoce, warzywa, kanapki z pieczywa razowego, nabiał, soki 100% niesłodzone) Raport (1/rok):

 • lista produktów wycofanych ze sprzedaży
 • lista produktów prozdrowotnych wprowadzonych do sprzedaży
Ograniczenie wpływu reklamy żywności i napojów na terenie szkoły Usuwanie reklamy żywności niezalecanej dla dzieci i młodzieży (np. reklamy słodyczy, słonych przekąsek, słodzonych napojów) Raport (1/rok):

 • informacja czy na terenie szkoły znajduje się reklama żywności
 • informacja dotycząca czy usunięto reklamę
Umieszczanie na terenie szkoły plakatów promujących zdrowe żywienie Wprowadzanie plakatów o prawidłowym żywieniu dostępnych dla całej społeczności szkolnej przez cały rok szkolny (na korytarzach, w poszczególnych klasach) Raport (1/rok):

 • zdjęcia plakatów itp. z opisem miejsca i czasu ekspozycji

 

Prowadzenie przez uczniów działań promujących zdrowe żywienie Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań:

 • audycja w szkolnym radiu dotycząca zdrowego żywienia,
 • edukacja internetowa (np. zakładka dotycząca zdrowego żywienia na stronie internetowej szkoły),
 • tworzenie tematycznych prezentacji w Power Point, np. na zajęciach informatyki lub inne działania
Raport (1/rok):

 • krótki opis podjętych działań
 • w zależności od podjętego działania przesłać np. streszczenie audycji radiowej, adres strony internetowej, wybraną prezentację
Organizowanie zajęć motywujących uczniów do samodzielnych prozdrowotnych wyborów Podjęcie przynajmniej jednego z przykładowych działań:

 • debaty tematyczne, warsztaty żywieniowe,
 • wspólne przygotowanie posiłków,
 • koło żywieniowe lub inne działania
Raport (1/rok):

 • krótki opis działań
 • zdjęcia
 • % uczniów uczestniczących w zajęciach
Organizacja pikników, festynów rodzinnych lub innych imprez upowszechniających zdrowy styl życia Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań: organizacja pikników, festynów lub innych imprez upowszechniających zdrowy styl życia (co najmniej jedna taka impreza w roku szkolnym) Raport (1/rok):

 • krótki opis imprez
 • zdjęcia z imprez
 • liczba uczestników
Edukacja rodziców Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań: organizacja prelekcji, edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej szkoły lub innych form (np. ulotki rozdawane na zebraniach) Raport raz na rok:

 • krótki  opis podjętego działania (rodzaj, ilość)
 • listy obecności rodziców
Organizowanie na terenie szkoły programów edukacyjnych Prowadzenie co najmniej jednego  programu edukacyjnego, np.: Szklanka mleka, Trzymaj Formę, Szkoła Promująca Zdrowie lub inne własne. Organizacja i wdrożenie programu. Raport (1/rok):

 • opis programu (w przypadku programu własnego)
 • zdjęcia z realizacji programu
 • % uczniów uczestniczących w programie lub jakie klasy/roczniki są objęte zajęciami

 

Certyfikat z zakresu aktywności fizycznej

Kryteria

Opis

Dokumentacja

Organizacja przez uczniów imprezy sportowo-rekreacyjnej Zorganizowanie i przeprowadzenie przez uczniów (przy współpracy z nauczycielem) minimum raz w roku ogólnoszkolnej lub międzyklasowej (np. tylko klasy I) imprezy sportowo-rekreacyjnej Raport (1/rok):

 • krótki opis działań
 • zdjęcia z imprezy,
 • scenariusz imprezy
 • % uczestniczących uczniów
Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej Organizacja minimum raz w roku szkolnym do wyboru jednej z wymienionych form:

 • rajd rowerowy/pieszy,
 • konkurs taneczny, gimnastyczny,
 • zawody, turniej sportowy lub innej formy wg własnych propozycji (w zależności od możliwości i tradycji szkoły, zainteresowań i potrzeb młodzieży – tak, by motywować ją do dodatkowej aktywności ruchowej)
Raport (1/rok):

 • krótki opis działań
 • zdjęcia z imprezy,
 • scenariusz imprezy
 • % uczestniczących uczniów
Wdrożenie systemu oceniania z WF i oferty zajęć do wyboru w ramach 2 godzin WF Wdrożenie systemu oceniania z wychowania fizycznego, zgodnego z aktualnym rozporządzeniem, który będzie pełnił funkcję motywującą ucznia do podejmowania samodzielnej aktywności ruchowej w czasie wolnym.Wdrożenie oferty zajęć do wyboru (w ramach zajęć WF w systemie klasowo-lekcyjnym lub jako min. 1 godzina zajęć do wyboru).Wdrożenie systemu ograniczającego liczbę długoterminowych zwolnień lekarskich z WF (zgodnie z informacjami przekazywanymi w czasie szkolenia dla liderów) Raport (1/rok):

 • przedmiotowy system oceniania z WF (wybrane fragmenty świadczące o priorytetach w ocenianiu)
 • oferta zajęć do wyboru i sposób realizacji (model organizacyjny WF)
 • sprawozdanie dot. liczby długoterminowych (semestralnych, rocznych) zwolnień lekarskich z WF (przed realizacją projektu i po wdrożeniu systemu)

 

Print Friendly
Print Friendly