POL polska
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

DLA KONSUMENTÓW I PRODUCENTÓW - CZYTAJMY ETYKIETY

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SŁOWNICZEK (ETYKIETOWE ABECADŁO)

 

 

 • Białko – oznacza zawartość białka obliczoną z użyciem wzoru: białko = całkowity azot oznaczony metodą Kjeldahla × 6,25

 

 • Błonnik – oznacza polimery węglowodanowe z co najmniej trzema jednostkami monomerów, które nie są trawione ani wchłaniane w jelicie cienkim człowieka i należą do następujących kategorii:

a)     jadalne polimery węglowodanowe naturalnie występujące w żywności przygotowanej do spożycia,
b)     jadalne polimery węglowodanowe otrzymane z surowców żywnościowych za pomocą środków fizycznych, enzymatycznych lub chemicznych, których korzystne efekty fizjologiczne potwierdzają powszechnie uznane dowody naukowe,
c)     jadalne syntetyczne polimery węglowodanowe, których korzystne efekty fizjologiczne potwierdzają powszechnie uznane dowody naukowe

 • Alkohole wielowodorotlenowe – oznaczają alkohole zawierające więcej niż dwie grupy hydroksylowe

 

 • Cukry – oznaczają wszelkie cukry proste i dwucukry obecne w żywności, z wyjątkiem alkoholi wielowodorotlenowych

 

 • Izomery trans kwasów tłuszczowych – oznaczają kwasy tłuszczowe z co najmniej jednym niesprzężonym (tj. przerwanym co najmniej jedną grupą metylenową) wiązaniem podwójnym węgiel-węgiel w konfiguracji trans

 

 • Kwasy tłuszczowe jednonienasycone – oznaczają kwasy tłuszczowe z jednym podwójnym wiązaniem cis

 

 • Kwasy tłuszczowe nasycone – oznaczają kwasy tłuszczowe bez podwójnych wiązań

 

 • Kwasy tłuszczowe wielonienasycone – oznaczają kwasy tłuszczowe z co najmniej dwoma podwójnymi wiązaniami cis przerwanymi cis-metylenem

 

 • Oświadczenie zdrowotne – oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy grupą produktów spożywczych, pojedynczym produktem lub składnikiem (składnikami) produktu spożywczego a zdrowiem. Istnieją następujące typy oświadczeń zdrowotnych:

a)     dotyczące funkcji fizjologicznej
b)     dotyczące rozwoju i zdrowia dzieci
c)     dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby

 

 • Oświadczenie żywieniowe – oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że produkt spożywczy posiada specjalne własności żywieniowe w odniesieniu do:

a)     energii (wartości kalorycznej) którą dostarcza, którą dostarcza w zmniejszonej lub zwiększonej ilości lub której nie dostarcza
b)     składnika odżywczego (lub innego składnika), którego dostarcza, dostarcza w zmniejszonej lub zwiększonej ilości lub nie dostarcza

 

 • Salatrim – mieszanina krótko- i długołańcuchowych triacylogliceroli

 

 • Sól – oznacza równoważną zawartość soli obliczoną z użyciem wzoru: sól = sód × 2,5

 

 • Węglowodany – oznaczają wszelkie węglowodany, które podlegają procesom metabolizmu w organizmie człowieka, łącznie z alkoholami wielowodorotlenowymi

 

 • Tłuszcz – oznacza tłuszcz całkowity, łącznie z fosfolipidami
Print Friendly
Print Friendly