Harmonijny rozwój dziecka

CERTYFIKAT DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

CERTYFIKAT DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

 

Certyfikat w zakresie żywienia /
Certyfikat z zakresu aktywności fizycznej

 

                                                                                                                                                                                                             ...

Certyfikat z zakresu żywienia

Kryteria

Opis

Dokumentacja

Prowadzenie przez uczniów działań promujących zdrowe żywienie

Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań:

 • audycja w szkolnym radiu dotycząca zdrowego żywienia,
 • edukacja internetowa (np. zakładka dotycząca zdrowego żywienia na stronie internetowej szkoły),
 • tworzenie tematycznych prezentacji np. w Power Point (np. na zajęciach informatyki)

lub inne działania

Raport (1/rok):

 • krótki opis podjętych działań
 • w zależności od podjętego działania: streszczenie audycji radiowej, adres strony internetowej, wybrana prezentacja

Organizowanie zajęć motywujących uczniów do samodzielnych prozdrowotnych wyborów

Podjęcie przynajmniej jednego z przykładowych działań:

 • debaty tematyczne,
 • warsztaty żywieniowe,
 • koło żywieniowe

lub inne działania

Raport (1/rok):

 • krótki opis działań
 • zdjęcia z przeprowadzonych działań
 • % uczestniczących uczniów

Zmiana na prozdrowotny asortymentu w sklepikach szkolnych, automatach z napojami i żywnością sprzedawaną na terenie szkoły

Zmiana asortymentu sklepiku szkolnego, wprowadzenie produktów prozdrowotnych (np. owoce, warzywa, kanapki z pieczywa razowego, nabiał, soki 100% niesłodzone)

Raport raz na rok:

 • lista produktów wycofanych ze sprzedaży
 • lista produktów prozdrowotnych wprowadzonych do sprzedaży

Ograniczenie na terenie szkoły wpływu reklamy żywności i napojów

Usuwanie reklamy żywności niezalecanej w żywieniu dzieci i młodzieży (np. reklamy słodyczy, słonych przekąsek, słodzonych napojów)

Raport raz na rok:

 • informacja czy na terenie szkoły znajduje się reklama żywności
 • informacja czy usunięto reklamę

Edukacja rodziców

Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań:

 • edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej szkoły lub innych form (np. ulotki rozdawane na zebraniach),
 • organizacja prelekcji

Raport raz na rok:

 • krótki  opis podjętego działania (rodzaj, ilość)
 • listy obecności rodziców

Organizowanie dla uczniów spotkań ze specjalistą z dziedziny dietetyki/żywienia

Zorganizowanie spotkania ze specjalistą z dziedziny dietetyki/żywienia, np. w ramach godziny wychowawczej, lekcji biologii lub innych zajęć lekcyjnych czy pozalekcyjnych

Raport raz na rok:

 • streszczenie spotkania
 • % uczestniczących uczniów

 

Certyfikat z zakresu aktywności fizycznej

Kryteria

Opis

Dokumentacja

Organizacja przez uczniów imprezy sportowo-rekreacyjnej

Zorganizowanie i przeprowadzenie przez uczniów (przy współpracy z nauczycielem) minimum raz w roku ogólnoszkolnej lub międzyklasowej (np. tylko klasy I) imprezy sportowo-rekreacyjnej

 

Raport (1/rok):

 • krótki opis działań
 • zdjęcia z imprezy,
 • scenariusz imprezy
 • % uczestniczących uczniów

Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej

Organizacja minimum raz w roku szkolnym do wyboru jednej z wymienionych form:

 • rajd rowerowy/pieszy,
 • konkurs taneczny, gimnastyczny,
 • zawody, turniej sportowy lub inne formy wg własnych propozycji (w zależności od możliwości i tradycji szkoły, zainteresowań i potrzeb młodzieży – tak, by motywować ją do dodatkowej aktywności ruchowej) 

Raport (1/rok):

 • krótki opis działań
 • zdjęcia z imprezy,
 • scenariusz imprezy
 • % uczestniczących uczniów

Wdrożenie systemu oceniania z wychowania fizycznego i oferty zajęć do wyboru w ramach 2 godzin WF

Wdrożenie systemu oceniania z wychowania fizycznego, zgodnego z aktualnym rozporządzeniem, który będzie pełnił funkcję motywującą ucznia do podejmowania samodzielnej aktywności ruchowej w czasie wolnym.

Wdrożenie oferty zajęć do wyboru (w ramach zajęć WF w systemie klasowo-lekcyjnym lub jako min. 1 godzina zajęć do wyboru).

Wdrożenie systemu ograniczającego liczbę długoterminowych zwolnień lekarskich z WF (zgodnie z informacjami przekazywanymi w czasie szkolenia dla liderów) 

Raport (1/rok):

 • przedmiotowy system oceniania z WF
 • model organizacyjny wychowania fizycznego w szkole
 • sprawozdanie dot. liczby długoterminowych (semestralnych, rocznych) zwolnień lekarskich z WF (przed realizacją projektu i po wdrożeniu systemu)
/img/layouts/default/pdf.png /img/layouts/default/printer.png