POL
Logowanie
Zapamiętaj mnie
Zarejestruj konto

DLA KONSUMENTÓW I PRODUCENTÓW - CZYTAJMY ETYKIETY

Autor: dr inż. Beata Przygoda

Zmiany w etykietowaniu żywności –

rozporządzenie UE nr 1169/2011

SPIS TREŚCI:

Zakres rozporządzenia
Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie 1169/2011?
Czytelność – minimalna wysokość czcionki
Oznaczenie składników lub substancji pomocniczych w przetwórstwie powodujących alergie lub reakcje nietolerancji
Obowiązkowa informacja o wartości odżywczej
Kraj lub miejsce pochodzenia
Informacje obowiązkowe, które muszą być podawane w tym samym polu widzenia
Inne zmiany

Zakres rozporządzenia

W dniu 13 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18).

W nowym rozporządzeniu połączono i uaktualniono dwa obszary ustawodawstwa w zakresie znakowania żywności: ogólne wymogi znakowania i informację o wartości odżywczej, które wcześniej były zawarte w wielu wspólnotowych aktach prawnych, m.in. w:

  • dyrektywie 2000/13/WE z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych,
  • dyrektywie 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych i jej późniejszych nowelizacji (dyrektywy Komisji 2003/120/WE i 2008/100/WE).

Rozporządzenie 1169/2011 stanowi podstawę zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów w zakresie informacji na temat żywności. Określa ogólne zasady, wymogi i zakresy odpowiedzialności dotyczące informacji na temat żywności, a w szczególności jej etykietowania. Ma ono zastosowanie do podmiotów działających na rynku spożywczym na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego,na których ich działania dotyczą przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Stosuje się je do wszelkich środków spożywczych przeznaczonych dla konsumenta finalnego, w tym do środków spożywczych dostarczanych przez zakłady żywienia zbiorowego i do środków spożywczych przeznaczonych do dostarczenia do zakładów żywienia zbiorowego oraz usług gastronomicznych świadczonych przez przedsiębiorstwa transportowe, jeżeli połączenie transportowe rozpoczyna się na terytorium państw członkowskich, do których zastosowanie mają traktaty.

W nowym rozporządzeniu wprowadzono definicje wielu pojęć, które wcześniej nie były sprecyzowane, jak np.: „żywność opakowana”, „etykieta”, „etykietowanie”, „czytelność” „główne pole widzenia” czy „wytworzony nanomateriał”.

Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie 1169/2011?

Czytelność – minimalna wysokość czcionki

Informacje na temat żywności powinny być czytelne. Dlatego rozporządzenie 1169/2011 wprowadza wymóg podawania obowiązkowych danych szczegółowych, które znajdują się na opakowaniu lub załączonej do niego etykiecie, czcionką o wysokości co najmniej 1,2 mm, w przypadku zaś opakowań, których największa powierzchnia jest mniejsza niż 80 cm² – co najmniej 0,9 mm (ryc. 1). Prezentowane informacje muszą być dobrze widoczne, nieusuwalne, nie mogą być ukryte, zasłonięte czy przerywane jakimikolwiek innymi nadrukami bądź ilustracjami.


Ryc. 1. Wymogi odnośnie do minimalnej wysokości czcionki

Oznaczenie składników lub substancji pomocniczych w przetwórstwie powodujących alergie lub reakcje nietolerancji

Zgodnie z nowymi przepisami składniki lub substancje pomocnicze stosowane w przetwórstwie, powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, muszą być oznaczane w wykazie składników z dokładnym odniesieniem do nazwy substancji lub produktu wymienionego w załączniku II do rozporządzenia 1169/2011. Ich nazwa musi być również podkreślona za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła.

Obowiązkowe jest także umieszczanie informacji o alergenach na opakowaniach lub pojemnikach, których największa powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm², obok nazwy żywności, ilości netto i daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

W przypadku produktów, dla których nie jest wymagane podawanie wykazu składników, informacja o składnikach alergennych obejmuje słowo „zawiera”, po którym podawana jest nazwa substancji czy produktu, zgodnie z wykazem podanym w załączniku II.

Rozporządzenie wprowadza także obowiązek podawania informacji o obecności alergenów w przypadku żywności nieopakowanej sprzedawanej w placówkach detalicznych oraz gastronomicznych.

Obowiązkowa informacja o wartości odżywczej

Nową obowiązkową informacją, którą trzeba będzie podać na opakowaniu żywności począwszy od dnia 13 grudnia 2016 r., jest informacja o wartości odżywczej. Obecnie obowiązek podawania tej informacji dotyczy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; środków spożywczych, do których dodano witaminy i/lub składniki mineralne; środków spożywczych, w oznakowaniu których podano oświadczenie zdrowotne bądź oświadczenie żywieniowe. W przypadku pozostałej żywności podawanie informacji o wartości odżywczej jest dobrowolne.

Rozporządzenie 1169/2011 zmieniło także obowiązkowe elementy, które należy wymienić, podając wartość odżywczą produktu spożywczego. Są to: wartość energetyczna, zawartość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka i soli.

Należy zwrócić uwagę, że w okresie od 13 grudnia 2014 r. do 13 grudnia 2016 r. wartość odżywcza produktu spożywczego, podawana na zasadzie dobrowolności, musi być zgodna z nowymi wymogami.

Więcej informacji na temat obowiązkowej informacji o wartości odżywczej znajdziesz tutaj.

Kraj lub miejsce pochodzenia

Rozporządzeniem 1169/2011 rozszerzono listę środków spożywczych w przypadku, których istnieje obowiązek informowania konsumenta o kraju pochodzenia. Zatem obowiązek podania kraju pochodzenia dotyczy: wołowiny i produktów z wołowiny, mięsa ze świń, mięsa z owiec, mięsa z kóz, mięsa z drobiu, ryb, oliwy z oliwek, miodu owoców i warzyw.

Informację o kraju lub miejscu pochodzenia należy również podać w przypadku, gdy jej brak mógłby wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności, gdy informacje towarzyszące środkowi spożywczemu lub sama etykieta mogłyby sugerować, że dany produkt pochodzi z innego miejsca, np. w odniesieniu do produktów, w nazwie których wskazana jest nazwa kraju lub miejsca, a rzeczywiste źródło ich pochodzenia jest zupełnie inne lub w przypadku, gdy nazwa produktu jest podana w języku obcym.

Wprowadzono także obowiązek podawania kraju lub miejsca pochodzenia składnika podstawowego w sytuacji, gdy podany jest kraj lub miejsce pochodzenia danego produktu, i nie jest on taki sam jak kraj lub miejsce pochodzenia podstawowego składnika.

W przyszłości obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia może zostać rozszerzony na inne rodzaje żywności np. mleko, nieprzetworzone środki spożywcze, składniki, które stanowią więcej niż 50% środka spożywczego.

Informacje obowiązkowe, które muszą być podawane w tym samym polu widzenia

Obecnie w tym samym polu widzenia muszą znajdować się: nazwa żywności, ilość netto, data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, rzeczywista zawartość objętościowa (obj.) alkoholu w napojach zawierających powyżej 1,2% obj. alkoholu. Po zmianie przepisów pozostanie obowiązek podawania w tym samym polu widzenia trzech elementów: nazwy żywności, ilości netto, rzeczywistej zawartości objętościowej alkoholu w wyżej wymienionych napojach.

Inne zmiany

Rozporządzenie UE nr 1169/2011 wprowadza jeszcze inne zmiany i wymagania dotyczące informowania konsumentów na temat żywności. Poniżej przedstawiono, kilka z nich:

  • przedstawiając wykaz składników, nie będzie można poprzedzać go słowem „skład”, tylko nagłówkiem, który składa się z wyrazu „składniki” lub zawiera ten wyraz;
  • w przypadku produktów mrożonych należy podać datę zamrożenia lub datę pierwszego zamrożenia. Oznacza się ją następująco: „Zamrożone dnia….” – dzień, miesiąc, rok;
  • w nazwie produktów mięsnych, surowych wyrobów mięsnych i produktów rybołówstwa zawierających dodatek białka (w tym hydrolizatów białkowych) z różnych źródeł zwierzęcych, należy podać informację o obecności tych białek i ich pochodzeniu;
  • jeżeli produkty mięsne, surowe wyroby mięsne, produkty rybołówstwa nie są w jednym kawałku, wprowadzono obowiązek podania dodatkowej informacji: „z połączonych kawałków mięsa” lub „z połączonych kawałków ryby”.
Print Friendly
Print Friendly